ណែនាំខុសផ្លូវ តែងទៅអបាយមុខ

Tags

ណែនាំខុសផ្លូវ តែងទៅអបាយមុខ

ណែនាំខុសផ្លូវ តែងទៅអបាយមុខ

ណែនាំខុសផ្លូវ តែងទៅអបាយមុខ

Advertisements

ទឹកហូរមិនដែលហត់ ព្រះពុទ្ធមិនដែលខឹង

Tags

,

ទឹកហូរមិនដែលហត់ ព្រះពុទ្ធមិនដែលខឹង ។
ទឹកហូរមិនដែលហត់ ព្រះពុទ្ធមិនដែលខឹង

ទឹកហូរមិនដែលហត់ ព្រះពុទ្ធមិនដែលខឹង

ក្របីបាត់ទើបធ្វើរបង ពេលប្រឡងទើបខំរៀន

Tags

,

ក្របីបាត់ទើបធ្វើរបង ពេលប្រឡងទើបខំរៀន ។

ក្របីបាត់ទើបធ្វើរបង ពេលប្រឡងទើបខំរៀន

ក្របីបាទើបធ្វើរបង ពេលប្រឡងទើបខំរៀន